Algemene voorwaarden Simone Wijnker Juridische Dienstverlening

Definities:

Opdrachtgever:
De rechtspersoon die aan Opdrachtnemer tot het tegen betaling uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van goederen een schriftelijke opdracht verstrekt.

Opdrachtnemer:
Simone Wijnker Juridische Dienstverlening | KvK nr.: 6617 3418

Artikel 1 Toepassingsgebied en overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Simone Wijnker Juridische Dienstverlening (hierna: Opdrachtnemer).

Artikel 2 Overeenkomst

Alle aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd voor sprake is van een overeenkomst. Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden dienen in de overeenkomst van opdracht te worden vastgelegd.

Artikel 3 Inspanningsverbintenis

Voor alle diensten van Opdrachtnemer geldt dat het een inspanningsverbintenis betreft, welke inhoudt dat Opdrachtnemer voor deze opdrachten geen resultaat kan garanderen.

Artikel 4 Verplichtingen van Opdrachtnemer

Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de Opdrachtgever rekening houden. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Daarbij zal Opdrachtnemer alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht zoveel mogelijk zelf uit te voeren, waarbij zij gerechtigd is zich in voorkomende gevallen te laten vervangen door een andere Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever.

Artikel 5 Opdracht

Alle opdrachten worden door Opdrachtnemer met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. In overleg worden opdrachten uitgevoerd en behandeld ten kantore van Opdrachtgever.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de Opdrachtgever steeds tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht zal verschaffen en instaat voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staat, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Opdrachtnemer leiden.

Artikel 7 Behandeling van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de behandeling van de zaak. Indien tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, heeft de Opdrachtnemer de verplichting zich uit de zaak terug te trekken en de opdracht aan de Opdrachtgever terug te geven.

7.2 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte brengen van belangrijke informatie, feiten en afspraken. De Opdrachtnemer streeft ernaar ter voorkoming van misverstand, onzekerheid of geschil, belangrijke informatie en afspraken schriftelijk aan de Opdrachtgever te bevestigen.

7.3 Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zal de Opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. In overleg met de Opdrachtgever zal naar een oplossing worden gezocht. Indien geen oplossing voor het beëindigen van de overmachtsituatie wordt gevonden, zijn partijen gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hun toekomende rechten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen dan wel de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 8 Inschakelen derden

Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van niet tot haar kantoor behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, behoudens ingeval van procureurs en deurwaardersbijstand, bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever.

Artikel 9 Tarieven

9.1 Alle tarieven zijn overeenkomstig de met de Opdrachtgever gemaakte afspraken en worden in een opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegd. Alle tarieven zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Opdrachtnemer acht het van groot belang dat de Opdrachtgever duidelijke en volledige informatie ontvangt over de kosten van de dienstverlening en wil voorkomen dat er achteraf onaangename verrassingen zijn. Gebruikelijk is dat werkzaamheden voor interimwerkzaamheden op basis van uurtarief worden verricht. Het tarief hangt af van de complexiteit, het belang van de zaak en de duur van de opdracht en in individuele zaken tevens van de spoedeisendheid. In het eerste gesprek kan doorgaans worden aangegeven hoeveel tijd een zaak in beslag zal nemen. Uiteraard is dit altijd bij benadering. Indien zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, zal de Opdrachtgever direct vernemen dat meer tijd nodig is voor het adequaat behandelen van de opdracht.

9.3 Voor een aantal diensten kan een vast bedrag worden gerekend. Dit wordt met de Opdrachtgever overeengekomen.

Artikel 10 Voorschot

Opdrachtnemer is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de Opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. Bij het aangaan van de opdracht zullen hierover schriftelijk afspraken worden gemaakt.

Artikel 11 Betaling

11.1 Werkzaamheden worden maandelijks gedeclareerd. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd een rente van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum en alle kosten die Opdrachtnemer moet maken om haar vordering te incasseren. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00 per factuur.

11.2 Deze buitengerechtelijke kosten zijn eveneens verschuldigd indien Opdrachtnemer de vordering op de Opdrachtgever in eigen beheer incasseert.

Artikel 12 Opschorting en retentierecht

Indien betaling van één of meer facturen niet tijdig heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd de stukken die haar in verband met de behandeling van de opdracht zijn toevertrouwd, onder zich te houden tot het moment dat de Opdrachtgever alle aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat te dier zake mocht worden uitgekeerd uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Opdrachtnemer, vermeerderd met het bedrag van haar eigen risico onder die verzekering

13.2 Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan. De Opdrachtgever is dan uitsluitend gerechtigd om voor maximaal dit bedrag Opdrachtnemer aan te spreken.

13.3 De in de leden 1 en 2 genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet van Opdrachtnemer.

13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gedragingen van door haar ingeschakelde hulppersonen. Artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

13.5 Indien naar het oordeel van de Opdrachtgever sprake is van een tekortkoming door Opdrachtnemer, dient hij dit onverwijld per aangetekende brief aan Opdrachtnemer mede te delen en deze een termijn van ten minste 30 dagen te bieden om de tekortkoming te herstellen. Opdrachtnemer is niet eerder in verzuim dan nadat deze termijn is verstreken en de tekortkoming niet is verholpen.

13.6 Een eventuele vordering van de Opdrachtgever tot schadevergoeding vervalt in ieder geval binnen 1 jaar na ontvangst door Opdrachtnemer van de in het vorige genoemde mededeling dan wel binnen 1 jaar na de dag waarop de Opdrachtgever met de tekortkoming bekend is geworden of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn geweest, indien dit een vroegere datum is.

Artikel 14 Bewaren gegevens

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende tien jaren worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlands recht. De rechtbank Noord-Holland is met uitsluiting bevoegd van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst van opdracht kennis te nemen.